Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính trong doanh nghiệp

0
1397

Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều thuộc bộ phận kế toán trong doanh nghiệp, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ nhưng đồng thời cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Hãy cùng làm rõ qua bài viết sau đây.

Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị và kế toan tài chính
Kế toán quản trị

Kế toán quản trị là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt là thực trạng về tài chính của doanh nghiệp; thông qua đó phục vụ công tác quản lý nội bộ và ra quyết định quản lý.

Trong quá trình vận hành của doanh nghiệp, thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng, thông tin của kế toán quản trị còn phục vụ việc kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp đó.

Các thông tin kế toán quản trị cần phải nắm bắt bao gồm cả những thông tin về tài chính và các thông tin phi tài chính khác

Kế toán tài chính là gì?

Kế toán quản trị và kế toán tài chính
Kế toán tài chính

Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin.

Kế toán tài chính là cơ sở thể hiện tình hình vốn và tài sản của doanh nghiệp một cách tổng quát hay cho biết tình hình kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

Công việc của kế toán tài chính bao gồm: Tuân thủ chặt chẽ luật pháp, các quy định của chung theo luật kế toán, chế độ kế toán,… Cung cấp thông tin cho cổ đông, cơ quan thuế,…

Kế toán quản trị và kế toán tài chính khác nhau như thế nào?

Các doanh nghiệp sử dụng thông tin kế toán để lập kế hoạch hành động trong tương lai, xem xét hiệu suất trong quá khứ và đánh giá hoạt động kinh doanh hiện tại.

Các nhà đầu tư tuy không tham gia vào các hoạt động kinh doanh hằng ngày nhưng họ cần biết kết quả của các khoản đầu tư của mình. Trong khi đó, các nhà quản lý cần thông tin để nhanh chóng đưa ra các quyết định kinh doanh hàng ngày, dẫn đến thực tế là kế toán quản trị và tài chính có các đối tượng khác nhau.

kế toán quản trị và kế toán tài chính
Sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Cụ thể, kế toán tài chính được sử dụng để cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp cho các bên liên quan như: Giám đốc, hội động quản trị, nhà đầu tư của doanh nghiệp. Kế toán tài chính báo cáo một khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ và cho phép người đọc biết được kết quả doanh nghiệp đã hoạt động như thế nào.

Mặt khác, kế toán quản trị được sử dụng bởi các nhà quản lý để đưa ra quyết định liên quan đến các hoạt động hàng ngày. Nó không dựa trên hiệu suất trong quá khứ, mà dựa vào xu hướng hiện tại và tương lai, và do đó có thể không cung cấp những số liệu và thông tin tuyệt đối chính xác. Bởi vì các nhà quản lý thường phải đưa ra quyết định nhanh trong một môi trường đầy biến động nên kế toán quản trị phụ thuộc rất nhiều vào các dự báo và xu hướng thị trường.

Sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Kế toán quản trị Kế toán tài chính
Báo cáo kế toán Chỉ dành cho các quản lý trong tổ chức; mang tính nội bộ; cần thiết cho người lãnh đạo. Cổ đông, chủ nợ và cơ quan công quyền; công khai cho mọi bên liên quan; quan trọng đối với các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng.
Thông tin kế toán Chủ yếu theo hướng dự báo, dựa trên mô hình trừu tượng để hỗ trợ việc ra quyết định chung; được tính toán khi tham chiếu nhu cầu của người quản lý. Theo lịch sử hoạt động, tùy chỉnh theo từng trường hợp; được tính toán khi tham chiếu các chuẩn mực kế toán chung.
Tính chất Cung cấp và phân tích thông tin của từng sản phẩm, hoạt động cá nhân, đơn vị, nhà máy, hiệu suất vận hành, v.v… Tập trung vào tình hình toàn bộ công ty.
Số liệu Thường là dự đoán hoặc ước lượng. Có độ chính xác cao và phải tuân theo Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

 

>>> Thông tin tham khảo: Thông báo tuyển sinh thạc sĩ kế toán 2018 trường đại học Công nghệ Đông Á