Quản trị doanh nghiệp – học phần này có gì?

0
1032

Ngày 26/5, lớp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh đã cùng TS Nguyễn Thị Việt Hà tìm hiểu học phần Quản trị doanh nghiệp. Buổi học diễn ra hết sức sôi nổi, nhiệt tình.

Học Quản trị doanh nghiệp với lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Học Quản trị doanh nghiệp với lớp thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Mục tiêu của học phần Quản trị doanh nghiệp

Học phần đề cập đến các nội dung phân tích về công tác quản trị trong doanh nghiệp. Nội dung học phần hướng đến cung cấp những kiến thức về mô hình tổ chức công tác quản trị doanh nghiệp hiện đại, phương thức thiết lập mô hình tổ chức, phương thức xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng giai đoạn và những công cụ thiết lập mô hình kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Mục tiêu của học phần Quản trị doanh nghiệp
Mục tiêu của học phần Quản trị doanh nghiệp

Mục tiêu tổng quát của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc quản lý các hoạt động chức năng trong doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

Hiểu những xu hướng quản trị doanh nghiệp mới trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Hiểu và phân tích được những đặc trưng của các dạng mô hình tổ chức bộ máy của doanh nghiệp.

Hiểu và xây dựng được các phương án kinh doanh chiến lược cho doanh nghiệp

Vận dụng mô hình kinh doanh Canvas vào xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp của một doanh nghiệp trong tình huống cụ thể.

Nội dung của học phần

Học phần Quản trị doanh nghiệp gồm có 4 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1: Những xu hướng quản trị doanh nghiệp mới trong môi trường kinh doanh hiện đại

Tổng quan về doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp

Những xu hướng quản trị doanh nghiệp

Chuyên đề 2: Lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp cho doanh nghiệp

Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Các dạng mô hình tổ chức doanh nghiệp

Những lưu ý trong phân quyền và uỷ quyền

Chuyên đề 3: Xây dựng các phương án kinh doanh chiến lược cho doanh nghiệp

Phân tích bối cảnh kinh doanh và thiết lập mục tiêu

Chiến lược đại dương xanh

Lựa chọn chiến lược cạnh tranh

Chuyên đề 4: Xây dựng mô hình kinh doanh với Canvas

Mô hình kinh doanh Canvas

Thực hành thiết lập mô hình kinh doanh Canvas cho doanh nghiệp

Học viên khá hứng thú với học phần
Học viên khá hứng thú với học phần