Quản trị dự án gồm những nội dung cơ bản gì?

0
1339

Quản trị dự án có tác dụng liên kết các hoạt động trong dự án, gắn bó giữa nhóm quản lý dự án, khách hàng và các nhà cung cấp đầu vào cho dự án, tăng cường sự hợp tác giữa các thành viên và chỉ rõ nhiệm vụ của mỗi người và phát hiện rủi ro kịp thời ngăn chặn để tạo ra sản phẩm tốt cho doanh nghiệp.

>>> KPI là gì? Làm thế nào để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn KPI hợp lý?

Quản trị dự án là gì?

Dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải được thực hiện với phương pháp riêng, nguồn lực riêng và theo một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra một thực thể mới.

Quản trị dự án
Quản trị dự án

Quản trị dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

Nhà quản trị dự án là người giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức dự án. Nhà quản trị dự án có chức năng: Lập kế hoạch dự án, tổ chức thực hiện dự án, đưa ra chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra giám sát và chức năng thích ứng.

Nội dung quản trị dự án gồm những gì?

Theo đối tượng quản lý, quản trị dự án được chia thành 9 lĩnh vực chính:

Lập kế hoạch tổng quan: Lập kế hoạch tổng quan cho dự án là qua tình tổ chức dự án theo một trình tự logic, là chi tiết hoa các mục tiêu của dự án thành những công việc cụ thể và hoạch định 1 chương trình thực hiện những công việc đó nhằm đảm bảo các lĩnh vực quản lý khác nhau của dự á đã được kết hợp một cách chính xác và đầy đủ.

Quản lý phạm vi: Quản lý phạm vi dự án là việc xác định, giám sát việc thực hiện mục đích, mục tiêu của dự án, xác định công việc nào thuộc về dự án và cần phải thực hiện, công việc nào nằm ngoài phạm vi dự án.

Quản trị thời gian: Quản trị thời gian là việc lập kế hoạch, phân phối và giám sát tiến độ thời gian nhằm đảm bảo thời hạn hoàn thành dự án. Nó chỉ rõ mỗi công việ phải kéo dài trong bao lâu, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc và toàn bộ dự án bao giờ sẽ hoàn thành.

Nội dung quản trị dự án gồm những gì?
Nội dung quản trị dự án gồm những gì?

Quản trị chi phí: Quản trị chi phí của dự án là quá trình triển khai giám sát những tiêu chuẩn chất lượng cho việc thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm dự án phải đáp ứng mong muốn thông tin về chi phí.

Quản trị chất lượng: Quản trị chất lượng dự án là quá trình triển khai giám sát những tiêu chuẩn chất lượng cho việc thực hiện dự án đảm bảo chất lượng sản phẩm dự án phải đáp ứng mong muốn của chủ đầu tư.

Quản trị nhân lực: Quản trị nhân lực là việc hướng dẫn, phối hợp những nỗ lực của mọi thành viên tham gia dự án vào việc hoàn thành mục tiêu dự án. Nó cho thấy việc sử dụng lực lượng lao động của dự án hiệu quả đến mức nào?

Quản trị thông tin: Quản trị thông tin là quá trình đảm bảo các dòng thông tin thông suốt một cách nhanh chóng và chính xác giữa các thành viên dự án và các đối tượng quản lý dự án khác. Thông qua quản trị thông tin có thể trả lời những câu hỏi: ai cần thông tin dự án, mức độ chi tiết và các nhà quản lý dự án cần báo cáo cho họ bằng cách nào?

Quản lý hợp đồng và hoạt động mua bán của dự án là quá trình lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, thương lượng, quản lý các hợp đồng và điều hành việc mua bán nguyện vật liệu, trang thiết bị, dịch vụ,… cần thiết cho dự án.

Quản trị rủi ro: Quản trị rủi ro là việc nhận diện các nhân tố rủi ro của dự án, lượng hóa mức độ rủi ro và kế hoạch đối phó cũng như quản lý từng loại rủi ro.

Khóa học Quản trị tài chính dự án tại Smartrain.vn
Khóa học Quản trị tài chính dự án tại Smartrain.vn

Hiện tại khóa học Quản trị tài chính dự án tại Smartrain.vn đang có giá là 840.000 đồng/ khóa.